Posiadasz firmę, która prawidłowo się rozwija, więc wydaje Ci się, że możesz już osiąść na laurach i zacząć spijać śmietankę z własnych osiągnięć? Otóż, nie do końca. Nawet organizacje cieszące się dobrą reputacją, które osiągnęły sukces na rynku nie powinny pozwalać sobie na zastój i czerpanie korzyści wyłącznie z wypracowanych do tej pory wyników.

Stagnacja jest zjawiskiem, które – niekontrolowane – może pogrążyć nawet największych gigantów na rynku. Przeciwieństwem stagnacji są strategie rozwoju, które obejmują wszelkie działania ukierunkowane na osiągnięcie strategicznych celów przedsiębiorstwa, planowane w dłuższej perspektywie czasowej. Strategia firmy określa kierunki, zakres wzrostu i rozwoju firmy. Przedsiębiorstwo dąży do wzrostu podejmując różne rodzaje strategii wzrostu. Do czterech podstawowych należą: penetracja rynku, rozwój rynku, rozwój produktu, a także dywersyfikacja produktów. Warto jednak pamiętać, że w niektórych okresach i sytuacjach firma nie ma możliwości wdrożenia strategii wzrostu, gdyż jest zmuszona do stosowania w pierwszej kolejności strategii stabilizujących jej pozycję w otoczeniu, czy też strategii broniących jej pozycji przed naporem konkurentów.

Penetracja rynku – to intensyfikacja działań firmy, zmierzających do wzrostu sprzedaży obecnie wytwarzanych produktów. Można ją osiągnąć poprzez: poprawę jakości produktu, udoskonalenie obsługi, obniżkę ceny, nasilenia działań marketingowych czy też pozyskanie nowych klientów w ramach tego samego segmentu rynku. Jest to raczej strategia asekurancka, która daje niewielkie możliwości wzrostu firmy, jednak jest ona ważna z punktu widzenia maksymalnego wykorzystania potencjału firmy w zakresie konkretnego rynku i produktów, które firma już zna. Dzięki niej przy stosunkowo niewielkim nakładzie sił i środków firma jest w stanie zwiększyć sprzedaż.

Rozwój rynku – ta strategia jest oparta na działaniach firmy zmierzających do wzrostu sprzedaży istniejącego już produktu poprzez wejście na nowe rynki lub wygenerowanie nowych segmentów sprzedaży. Wejście na nowe segmenty rynku dotychczas wymaga znalezienia nowych zastosowań dla obecnie wytwarzanego produktu lub rozszerzenia asortymentu produkcji. Wejście na nowy rynek w sensie geograficznym związany jest ze sporymi nakładami finansowymi oraz wysokim ryzykiem, niesie jednak możliwość szybkiego tempa wzrostu firmy.

Rozwój produktu – to wprowadzanie nowych produktów na dotychczasowy rynek. Strategia rozwoju produktu może oznaczać innowację produktową lub tak zwany produktowy postęp techniczny. Są to oczywiście także udoskonalenia w dziedzinie organizacji i zarządzania. Postęp techniczny, jest co prawda stałą cechą rozwoju każdego przedsiębiorstwa i to na każdym jego etapie, ażeby więc uznać działania firmy w dziedzinie rozwoju produktu za strategię, muszą one dawać znaczącą przewagę nad konkurencją, np. częstsze wprowadzanie nowych modeli, lepsze parametry wyrobów, szerszy zakres modyfikacji.

Dywersyfikacja – to strategia rozwoju firmy, która polega na wprowadzeniu nowych produktów, odmiennych niż dotychczasowe, oraz sprzedaży ich na nowych rynkach zbytu. Dywersyfikacja jest najbardziej ekspansywną z dotychczas opisanych strategii – determinuje nowe technologie, nowe umiejętności i nowe metody działań. Strategia dywersyfikacji może dotyczyć nie tylko produktów wytwarzanych w firmie, ale również rynków, na których dana firma funkcjonuje, odbiorców oraz dostawców, środków finansowania czy też samej technologii.

Wzrost umożliwia rozwój

Maksymalizacja zysku w długim okresie może być osiągnięta przede wszystkim dzięki odpowiednio dobranej strategii wzrostu przedsiębiorstwa. Ponadto wzrost i osiągnięcie dużych rozmiarów zapewnia uzyskanie siły ekonomicznej niezbędnej dla skutecznej walki konkurencyjnej – co umożliwia uzyskanie korzyści monopolistycznych i zwiększa bezpieczeństwo finansowe firmy.